ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนใช้งาน ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

จำนวนจังหวัด

1 จังหวัด ได้แก่ และกรุงเทพมหานคร

จำนวนครัวเรือนฯ

จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 601 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 601 ครัวเรือน)

จำนวนสมาชิกฯ

จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 2,186 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 1,864 ราย)จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะ

1,797

67

1,864

0

244

78

มีชื่อและอาศัยอยู่
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
อื่นๆ
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
ไม่ระบุ

จำนวนครัวเรือนยากจน (อำเภอ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน

โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจนจำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 10 199 357 13
ทุนกายภาพ 549 25 0 0
ทุนเศรษฐกิจ 507 68 1 0
ทุนธรรมชาติ 574 0 0 0
ทุนทางสังคม 539 37 0 0

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.601.551.201.001.22
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.330.160.351.770.26