ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับจังหวัดนครราชสีมา

ลงทะเบียนใช้งาน ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

จำนวนจังหวัด

1 จังหวัด ได้แก่ และนครราชสีมา

จำนวนครัวเรือนฯ

จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 14,030 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 14,031 ครัวเรือน)

จำนวนสมาชิกฯ

จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 54,149 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 46,496 ราย)จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะ

45,829

667

46,496

10

7,642

1

มีชื่อและอาศัยอยู่
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
อื่นๆ
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
ไม่ระบุ

จำนวนครัวเรือนยากจน (อำเภอ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน

จำนวนครัวเรือนยากจน (แยกปีที่สำรวจ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนฯ (แยกปีที่สำรวจ)

จำนวนครัวเรือนยากจน(แยกตาม อปท.)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนฯ (แยกตาม อปท.)

โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจนจำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 143 5,631 8,086 122
ทุนกายภาพ 35 9,744 4,198 0
ทุนเศรษฐกิจ 5,286 5,685 2,653 353
ทุนธรรมชาติ 1,036 12,878 62 0
ทุนทางสังคม 6,779 6,107 1,082 8

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.552.411.891.891.78
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.240.150.500.110.30