ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับจังหวัดบุรีรัมย์

ลงทะเบียนใช้งาน ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

จำนวนจังหวัด

1 จังหวัด ได้แก่ และบุรีรัมย์

จำนวนครัวเรือนฯ

จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 11,244 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 11,244 ครัวเรือน)

จำนวนสมาชิกฯ

จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 53,396 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 42,761 ราย)จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะ

42,227

534

42,761

60

10,572

3

มีชื่อและอาศัยอยู่
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
อื่นๆ
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
ไม่ระบุ

จำนวนครัวเรือนยากจน (อำเภอ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน

จำนวนครัวเรือนยากจน (แยกปีที่สำรวจ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนฯ (แยกปีที่สำรวจ)

จำนวนครัวเรือนยากจน(แยกตาม อปท.)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนฯ (แยกตาม อปท.)

โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจนจำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 71 5,150 5,966 57
ทุนกายภาพ 50 7,748 3,443 0
ทุนเศรษฐกิจ 2,026 6,687 2,198 330
ทุนธรรมชาติ 1,273 9,922 46 0
ทุนทางสังคม 3,301 6,411 1,510 19

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.522.412.091.911.97
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.210.160.450.130.29