ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับจังหวัดศรีสะเกษ

ลงทะเบียนใช้งาน ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

จำนวนจังหวัด

1 จังหวัด ได้แก่ และศรีสะเกษ

จำนวนครัวเรือนฯ

จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 20,534 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 21,406 ครัวเรือน)

จำนวนสมาชิกฯ

จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 106,781 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 85,461 ราย)จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะ

84,515

946

85,461

442

20,405

4

มีชื่อและอาศัยอยู่
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
อื่นๆ
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
ไม่ระบุ

จำนวนครัวเรือนยากจน (อำเภอ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน

จำนวนครัวเรือนยากจน (แยกปีที่สำรวจ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนฯ (แยกปีที่สำรวจ)

จำนวนครัวเรือนยากจน(แยกตาม อปท.)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนฯ (แยกตาม อปท.)

โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจนจำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 148 16,096 5,019 57
ทุนกายภาพ 509 19,180 1,668 0
ทุนเศรษฐกิจ 7,142 7,251 6,579 385
ทุนธรรมชาติ 8,061 13,119 173 0
ทุนทางสังคม 12,112 8,847 413 0

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.382.181.971.791.68
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.150.130.510.200.19