ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับจังหวัดอำนาจเจริญ

ลงทะเบียนใช้งาน ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

จำนวนจังหวัด

1 จังหวัด ได้แก่ และอำนาจเจริญ

จำนวนครัวเรือนฯ

จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 4,441 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 4,446 ครัวเรือน)

จำนวนสมาชิกฯ

จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 19,565 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 14,396 ราย)จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะ

13,619

777

14,396

29

5,132

0

มีชื่อและอาศัยอยู่
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
อื่นๆ
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
ไม่ระบุ

จำนวนครัวเรือนยากจน (อำเภอ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน

จำนวนครัวเรือนยากจน (แยกปีที่สำรวจ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนฯ (แยกปีที่สำรวจ)

จำนวนครัวเรือนยากจน(แยกตาม อปท.)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนฯ (แยกตาม อปท.)

โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจนจำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 87 3,667 651 11
ทุนกายภาพ 226 3,828 363 0
ทุนเศรษฐกิจ 1,497 1,519 1,222 179
ทุนธรรมชาติ 3,269 1,067 1 0
ทุนทางสังคม 2,848 1,435 54 0

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.302.142.011.511.61
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.190.190.590.210.26