ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับจังหวัดร้อยเอ็ด

ลงทะเบียนใช้งาน ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

จำนวนจังหวัด

1 จังหวัด ได้แก่ และร้อยเอ็ด

จำนวนครัวเรือนฯ

จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 8,940 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 8,953 ครัวเรือน)

จำนวนสมาชิกฯ

จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 41,463 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 34,144 ราย)จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะ

33,728

416

34,144

66

7,247

6

มีชื่อและอาศัยอยู่
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
อื่นๆ
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
ไม่ระบุ

จำนวนครัวเรือนยากจน (อำเภอ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน

จำนวนครัวเรือนยากจน (แยกปีที่สำรวจ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนฯ (แยกปีที่สำรวจ)

จำนวนครัวเรือนยากจน(แยกตาม อปท.)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนฯ (แยกตาม อปท.)

โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจนจำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 54 2,578 6,182 60
ทุนกายภาพ 42 6,205 2,625 0
ทุนเศรษฐกิจ 2,036 3,661 2,639 536
ทุนธรรมชาติ 950 7,892 30 0
ทุนทางสังคม 2,444 4,763 1,643 22

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.612.422.211.932.04
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.190.140.510.110.26