ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์

ลงทะเบียนใช้งาน ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

จำนวนจังหวัด

1 จังหวัด ได้แก่ และกาฬสินธุ์

จำนวนครัวเรือนฯ

จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 12,060 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 13,803 ครัวเรือน)

จำนวนสมาชิกฯ

จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 59,117 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 46,022 ราย)จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะ

45,484

538

46,022

168

12,608

120

มีชื่อและอาศัยอยู่
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
อื่นๆ
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
ไม่ระบุ

จำนวนครัวเรือนยากจน (อำเภอ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน

จำนวนครัวเรือนยากจน (แยกปีที่สำรวจ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนฯ (แยกปีที่สำรวจ)

โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจนจำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 210 10,783 1,693 3
ทุนกายภาพ 464 11,864 895 0
ทุนเศรษฐกิจ 6,198 3,944 2,806 266
ทุนธรรมชาติ 6,231 6,835 112 0
ทุนทางสังคม 8,004 4,754 425 30

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.312.161.831.751.68
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.180.180.470.210.28