ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับจังหวัดลำปาง

ลงทะเบียนใช้งาน ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

จำนวนจังหวัด

1 จังหวัด ได้แก่ และลำปาง

จำนวนครัวเรือนฯ

จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 14,373 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 14,373 ครัวเรือน)

จำนวนสมาชิกฯ

จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 46,552 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 38,118 ราย)จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะ

37,341

777

38,118

467

7,836

131

มีชื่อและอาศัยอยู่
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
อื่นๆ
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
ไม่ระบุ

จำนวนครัวเรือนยากจน (อำเภอ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน

จำนวนครัวเรือนยากจน (แยกปีที่สำรวจ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนฯ (แยกปีที่สำรวจ)

โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจนจำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 396 6,928 7,030 19
ทุนกายภาพ 245 9,737 4,391 0
ทุนเศรษฐกิจ 5,669 5,791 2,396 517
ทุนธรรมชาติ 651 13,575 147 0
ทุนทางสังคม 4,148 7,554 2,615 56

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.462.411.892.012.01
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.260.160.490.120.27