ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลงทะเบียนใช้งาน ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

จำนวนจังหวัด

1 จังหวัด ได้แก่ และแม่ฮ่องสอน

จำนวนครัวเรือนฯ

จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 17,110 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 17,966 ครัวเรือน)

จำนวนสมาชิกฯ

จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 68,898 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 62,784 ราย)จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะ

61,440

1,344

62,784

18

6,003

7

มีชื่อและอาศัยอยู่
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
อื่นๆ
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
ไม่ระบุ

จำนวนครัวเรือนยากจน (อำเภอ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน

จำนวนครัวเรือนยากจน (แยกปีที่สำรวจ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนฯ (แยกปีที่สำรวจ)

โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจนจำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 141 14,296 3,096 22
ทุนกายภาพ 777 16,577 197 0
ทุนเศรษฐกิจ 7,406 5,984 3,644 518
ทุนธรรมชาติ 13,391 4,081 78 0
ทุนทางสังคม 8,442 7,847 1,275 1

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.332.051.891.531.78
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.170.130.520.200.22