ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับจังหวัดพิษณุโลก

ลงทะเบียนใช้งาน ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

จำนวนจังหวัด

1 จังหวัด ได้แก่ และพิษณุโลก

จำนวนครัวเรือนฯ

จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 14,557 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 15,014 ครัวเรือน)

จำนวนสมาชิกฯ

จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 52,159 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 45,152 ราย)จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะ

44,686

466

45,152

473

6,482

52

มีชื่อและอาศัยอยู่
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
อื่นๆ
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
ไม่ระบุ

จำนวนครัวเรือนยากจน (อำเภอ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน

จำนวนครัวเรือนยากจน (แยกปีที่สำรวจ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนฯ (แยกปีที่สำรวจ)

โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจนจำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 243 8,520 6,240 6
ทุนกายภาพ 191 10,071 4,751 0
ทุนเศรษฐกิจ 8,187 4,580 2,079 167
ทุนธรรมชาติ 1,245 13,671 95 0
ทุนทางสังคม 5,491 7,354 2,083 82

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.442.421.691.991.94
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.210.180.500.130.34