ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับจังหวัดนราธิวาส

ลงทะเบียนใช้งาน ลงชื่อเข้าสู่ระบบ

จำนวนจังหวัด

1 จังหวัด ได้แก่ และนราธิวาส

จำนวนครัวเรือนฯ

จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 10,605 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 10,615 ครัวเรือน)

จำนวนสมาชิกฯ

จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 61,749 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 46,824 ราย)จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะ

44,797

2,027

46,824

1,262

13,628

35

มีชื่อและอาศัยอยู่
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
อื่นๆ
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
ไม่ระบุ

จำนวนครัวเรือนยากจน (อำเภอ)

จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน

โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจนจำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 172 4,651 5,469 43
ทุนกายภาพ 91 7,531 2,697 0
ทุนเศรษฐกิจ 1,665 6,709 1,632 311
ทุนธรรมชาติ 741 9,544 25 0
ทุนทางสังคม 6,486 3,471 354 0

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.492.372.071.931.62
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.260.200.430.130.32