ระบบส่งต่อความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับจังหวัด

สรุปความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับจังหวัด

Showing 1-20 of 36 items.

สรุปความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับจังหวัด

#จังหวัดประเภทชื่อโครงการจำนวนบ้านจำนวนเงินช่วยเหลือ (บาท)จำนวนคนจำนวนเงินช่วยเหลือ (บาท)
1สุรินทร์12การพัฒนาโมเดลแก้จนจังหวัดสุรินทร์ด้วยแนวคิด “ธรรมรวมใจเพื่อผู้ยากไร้”0(not set)2530.00
2บุรีรัมย์12พุ่มพวงแก้จน0(not set)0(not set)
3นราธิวาส12สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้0(not set)0(not set)
4นราธิวาส12การเลี้ยงชันโรงเพื่อผลิตน้ำผึ้งเกรดพรีเมี่ยม0(not set)0(not set)
5เลย12ไผ่แก้จน0(not set)0(not set)
6สกลนคร12การพัฒนากระบวนการเพิ่มรายได้เกษตรกรด้วยระบบการผลิตเกษตรมูลค่าสูงของกลุ่มเกษตรกร ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม และตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร111350,600.000(not set)
7ปัตตานี12โครงการฝึกทักษะอาชีพการผลิตปุ๋ยชีวภาพ (มูลไส้เดือน) เพื่อลดต้นทุนการเกษตรและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน บ้านกอแล ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี0(not set)0(not set)
8ปัตตานี12โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ และลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี0(not set)0(not set)
9อำนาจเจริญ12ปฏิบัติโมเดลแก้จน "การพัฒนากองทุนและการลงทุนอาชีพ" เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (แผนงานย่อยที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการลงทุนอาชีพ)0(not set)0(not set)
10อำนาจเจริญ12ปฏิบัติการโมเดลแก้จน “การพัฒนากองทุนและการลงทุนอาชีพ” เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (แผนงานย่อยที่ 3 การพัฒนา Microfinance เพื่อครอบครัวคนจนยากไร้และกลุ่มคนจนหนี้สิน)0(not set)0(not set)
11อำนาจเจริญ12ปฏิบัติการโมเดลแก้จน “การพัฒนากองทุนและการลงทุนอาชีพ” เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (แผนงานย่อยที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับนวัตกรรมกระบวนการทำงานกับคนจน อาสาสมัครชุมชนดูแลครอบครัวยากจน)0(not set)0(not set)
12สกลนคร12สวัสดิการผักปลอดภัยสำหรับกลุ่มช่วยเหลือ0(not set)0(not set)
13เลย1บ้านพอเพียง 651(not set)0(not set)
14สุรินทร์12การพัฒนาโมเดลแก้จนจังหวัดสุรินทร์ด้วยแนวคิด “ธรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีเกื้อกูล” สู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน0(not set)0(not set)
15สุรินทร์6การพัฒนาโมเดลแก้จนจังหวัดสุรินทร์ด้วยแนวคิด “ธรรมรวมใจเพื่อผู้ยากไร้”0(not set)10(not set)
16สุรินทร์12บ้านธรรมรวมใจเพื่อผู้ยากไร้59371,200.000(not set)
17ศรีสะเกษ12รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนน้ำยั่งยืนเพื่อสวัสดิการครัวเรือนคนจนและคนด้อยโอกาส180180,000.00200200,000.00
18ศรีสะเกษ12ผ้าทอศรีลำดวน : ทุนทางวัฒนธรรมบนความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนคนจน219938,900.00219938,900.00
19ศรีสะเกษ12โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยกระบวนการประหยัดน้ำสำหรับแก้ปัญหาความยากจน200525,200.00200525,200.00
20ศรีสะเกษ12การแปรรูปผักกะแยงแบบประหยัดน้ำและเพิ่มมูลค่าทางการตลาด200694,310.00200640,605.00