ระบบส่งต่อความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับจังหวัด

สรุปความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับจังหวัด

Showing 1-20 of 70 items.

สรุปความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนระดับจังหวัด

#จังหวัดประเภทชื่อโครงการจำนวนบ้านจำนวนเงินช่วยเหลือ (บาท)จำนวนคนจำนวนเงินช่วยเหลือ (บาท)
1สุรินทร์โครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)การพัฒนาโมเดลแก้จนจังหวัดสุรินทร์ด้วยแนวคิด “ธรรมรวมใจเพื่อผู้ยากไร้”0(not set)2530.00
2นราธิวาสโครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้0(not set)0(not set)
3นราธิวาสโครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)การเลี้ยงชันโรงเพื่อผลิตน้ำผึ้งเกรดพรีเมี่ยม0(not set)0(not set)
4เลยโครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)ไผ่แก้จน0(not set)0(not set)
5สกลนครโครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)การพัฒนากระบวนการเพิ่มรายได้เกษตรกรด้วยระบบการผลิตเกษตรมูลค่าสูงของกลุ่มเกษตรกร ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม และตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร111350,600.000(not set)
6ปัตตานีโครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)โครงการฝึกทักษะอาชีพการผลิตปุ๋ยชีวภาพ (มูลไส้เดือน) เพื่อลดต้นทุนการเกษตรและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน บ้านกอแล ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี0(not set)0(not set)
7ปัตตานีโครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ และลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี0(not set)0(not set)
8อำนาจเจริญโครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)ปฏิบัติโมเดลแก้จน "การพัฒนากองทุนและการลงทุนอาชีพ" เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (แผนงานย่อยที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการลงทุนอาชีพ)620.000(not set)
9อำนาจเจริญโครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)ปฏิบัติการโมเดลแก้จน “การพัฒนากองทุนและการลงทุนอาชีพ” เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (แผนงานย่อยที่ 3 การพัฒนา Microfinance เพื่อครอบครัวคนจนยากไร้และกลุ่มคนจนหนี้สิน)37111,000.000(not set)
10อำนาจเจริญโครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)ปฏิบัติการโมเดลแก้จน “การพัฒนากองทุนและการลงทุนอาชีพ” เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (แผนงานย่อยที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับนวัตกรรมกระบวนการทำงานกับคนจน อาสาสมัครชุมชนดูแลครอบครัวยากจน)0(not set)0(not set)
11สกลนครโครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)สวัสดิการผักปลอดภัยสำหรับกลุ่มช่วยเหลือ0(not set)0(not set)
12เลยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บ้านพอเพียง 651(not set)0(not set)
13สุรินทร์โครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)การพัฒนาโมเดลแก้จนจังหวัดสุรินทร์ด้วยแนวคิด “ธรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีเกื้อกูล” สู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน0(not set)0(not set)
14สุรินทร์โครงการบ้านพอเพียงชนบทการพัฒนาโมเดลแก้จนจังหวัดสุรินทร์ด้วยแนวคิด “ธรรมรวมใจเพื่อผู้ยากไร้”0(not set)10(not set)
15สุรินทร์โครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)บ้านธรรมรวมใจเพื่อผู้ยากไร้109699,867.000(not set)
16ศรีสะเกษโครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนน้ำยั่งยืนเพื่อสวัสดิการครัวเรือนคนจนและคนด้อยโอกาส180180,000.00200200,000.00
17ศรีสะเกษโครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)ผ้าทอศรีลำดวน : ทุนทางวัฒนธรรมบนความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนคนจน219938,900.00219938,900.00
18ศรีสะเกษโครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยกระบวนการประหยัดน้ำสำหรับแก้ปัญหาความยากจน200525,200.00200525,200.00
19ศรีสะเกษโครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)การแปรรูปผักกะแยงแบบประหยัดน้ำและเพิ่มมูลค่าทางการตลาด200694,310.00200640,605.00
20ปัตตานีโครงการปฏิบัติการแก้จน (OM)โครงการปฏิบัติการแก้จน และการขับเคลื่อนการปฏิบัติการด้านการพัฒนาอาชีพการเลี้ยง แพะ-แกะ ในพื้นที่ตำบลตาลีอายร์และแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี0(not set)0(not set)