สถิติข้อมูลครัวเรือนยากจน
สถิติ ณ วันที่ 21-07-2024 04:29:57 น.
จังหวัดจำนวนอำเภอ
ทั้งหมด
ผลการดำเนินการปี 2564 ผลการดำเนินการปี 2565 ผลการดำเนินการปี 2566
อำเภอข้อมูล
TPMAP
2562 (คน)
สมาชิกครัวเรือน
ใน PPAOS (คน)
จำนวนครัวเรือนใน
PPAOS
อำเภอข้อมูล
TPMAP
2565 (คน)
สมาชิกครัวเรือน
ใน PPAOS (คน)
จำนวนครัวเรือนใน
PPAOS
อำเภอข้อมูล
TPMAP
2565 (คน)
สมาชิกครัวเรือน
ใน PPAOS (คน)
จำนวนครัวเรือนใน
PPAOS
ยโสธร9 53,7733,048814 04,98500 18281,977535